avatar

Quản lý Pod với ReplicationController và Deployment

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách quản lý Pod trong Kubernetes

Đăng vào
18 phút

title

Mục lục

1. Giới thiệu chung

Ở bài trước, chúng ta đã đóng gói container ứng dụng với pod và triển khai pod trên Kubernetes. Tuy nhiên, cách khai trực tiếp này có một số vấn đề. Giả sử vì một lý do nào đó mà pod chạy ứng dụng bị crash hoặc bị xóa mất, lúc này các request gọi vào ứng dụng sẽ bị lỗi. Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta có thể tăng số lượng pod chạy ứng dụng và phải đảm bảo một số lượng pod nhất định cùng chạy trên một thời điểm để khi một pod bị lỗi thì các request gọi vào ứng dụng vẫn được xử lý bởi các pod còn lại.

Kubernetes có các object để giúp tăng hoặc giảm số lượng pod và tự động quản lý pod của ứng dụng như: ReplicationController, ReplicaSet và Deployment. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các object trên và sẽ đi qua những phần sau:

 • ReplicationController, ReplicaSet trong Kubernetes là gì?
 • Cách tạo và triển khai ứng dụng với ReplicationController.
 • Deployment trong Kubernetes là gì? Tại sao lại cần Deployment?
 • Cách tạo và triển khai ứng dụng với với Deployment.

2. Tạo và quản lý Pod với ReplicationController

Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và quản lý Pod với ReplicationController thông qua việc triển khai một ứng dụng spring boot.

2.1. ReplicationController là gì? Tại sao lại cần ReplicationController?

ReplicationController là một object của Kubernetes. Khi triển khai ứng dụng trên kubernetes thông qua ReplicationController thì sẽ giúp ta giải quyết một số vấn đề như sau:

 • Đảm bảo số lượng pod nhất định của ứng dụng chạy trên cùng một thời điểm. Ví dụ ta muốn ứng dụng chạy trên 3 pod trên một thời điểm, trong trường hợp nào đó mà một hoặc hai pod bị vấn đề (bị xóa, crash,..) không xử lý được request từ client thì vẫn còn những pod khác xử lý để tránh request đến ứng dụng bị lỗi. Các pod mới cũng sẽ được tạo thêm để đảm bảo số lượng pod trên một thời điểm.

 • Có thể tăng (scale up) hoặc giảm (scale down) số lượng pod của ứng dụng theo mong muốn. Ví dụ có transfer-service chịu trách nhiệm chuyển tiền. Ngày bình thường thì có thể chạy một hoặc 2 pod là đủ để xử lý request rồi, nhưng những ngày đặc biệt (nhận lương, hoặc ngày lễ mua sắm,...) có thể lượng request sẽ nhiều thì ta có thể tăng số lượng pod của ứng dụng lên để đáp ứng lượng request. Còn khi qua những ngày đặc biệt này thì có thể giảm số lượng pod đi về như cũ.

Bạn có thể tham khảo thêm về ReplicationController ở docs chính thức của Kubernetes.

2.2. Tạo và triển khai ứng dụng với ReplicationController

1. Tạo ReplicationController bằng file YAML

apiVersion: v1
kind: ReplicationController
metadata:
 name: k8s-springboot-series # Tên của ReplicationController
spec:
 replicas: 3 # Số lượng Pod muốn chạy tại một thời điểm.
 selector:
  app: k8s-series # Label sử dụng để tim các pods để quản lý.
 template: # Phần này định nghĩa podTemplate để ReplicationController tạo.
  metadata:
   name: k8s-springboot-series
   labels:
    app: k8s-series
  spec:
   containers:
    - name: k8s-springboot-series
     image: thanhnb1/k8s-springboot-series:latest
     ports:
      - containerPort: 8080

Các thành phần trong ReplicationController:

TênĐịnh nghĩa
apiVersionVersion của Kubernetes API mà bạn sử dụng để tạo object/resource, ở đây là v1.
kindLoại object/resource của Kubernetes, ở file trên là ReplicationController.
metadataCác thông tin như: name, labels, namespace và các thông tin khác của object/resource. Ở file trên, tên của ReplicationController là: name: k8s-springboot-series.
specMô tả các thành phần của ReplicationController như: replicas, selector, và podTemplate.
spec.replicasMô tả số lượng pod sẽ được ReplicationController tạo và quản lý. Ở file trên là 3, lúc này ReplicationController sẽ đảm bảo số lượng pod luôn là 3 trên một thời điểm.
spec.selectorMô tả các labels selector mà ReplicationController sẽ dùng để tìm và quản lý pod có cùng labels. Ở trên ReplicationController sẽ tìm các pod có labels là: app: k8s-series
spec.templateMô tả podTemplate mà ReplicationController sẽ tạo.

2. Triển khai ReplicationController trên Kubernetes

# Lấy danh sách pods. Hiện tại không có Pod nào trên namespace default.

kubectl get pods
No resources found in default namespace.

Triển khai ReplicationController trên Kubernetes thì sử dụng lệnh kubectl apply -f <path-replication-controller-file>.

kubectl apply -f k8s-springboot-ReplicationController.yaml
replicationcontroller/k8s-springboot-series created

# Lấy danh sách pod. Hiện tại thì đã có 3 pod mới được tạo vì `replicas: 3`.
kubectl get po
NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0     8s
k8s-springboot-series-ff9v2  1/1   Running  0     8s
k8s-springboot-series-qfgh8  1/1   Running  0     8s

# Lấy danh sách `ReplicationController`
kubectl get rc
NAME          DESIRED  CURRENT  READY  AGE
k8s-springboot-series  3     3     3    101s

# DESIRED=3. Trạng thái mong muốn trên Kubernetes có 3 pod trên cùng một thời điểm (`replicas=3`).
# CURRENT=3. Trạng thái hiện tại trên Kubernetes, đang có 3 pod điều running trên cùng một thời điểm.
# READY=3. Số lượng pod hiện tại running trên Kubernetes.

3. Test ReplicationController trên Kubernetes

 • Xóa Pod xem ReplicationController có tạo mới pod hay không?

  Chúng ta tạo ra ReplicationController để giúp quản lý các pod có cùng labels. Phải đảm bảo rằng số lượng Pod chạy trên cùng một thời điểm là giống như định nghĩa. Giả sử khi có một hoặc nhiều pod bị crash hoặc bị xóa thì phải tạo một hoặc nhiều pod mới sao cho đủ số lượng pod chạy trên một thời điểm.

  # Xóa pod k8s-springboot-series-qfgh8 và k8s-springboot-series-ff9v2
  
  kubectl delete po/k8s-springboot-series-qfgh8 po/k8s-springboot-series-ff9v2
  pod "k8s-springboot-series-qfgh8" deleted
  pod "k8s-springboot-series-ff9v2" deleted
  
  # Lấy danh sách pod
  kubectl get po
  NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0     20m
  k8s-springboot-series-hvn2k  1/1   Running  0     38s # Pod này được ReplicationController tạo mới.
  k8s-springboot-series-9f9sl  1/1   Running  0     38s # Pod này được ReplicationController tạo mới.
  
 • Thay đổi podTemplate

  Thực hiện thay đổi image tag từ latest sang v2.

  apiVersion: v1
  kind: ReplicationController
  metadata:
   name: k8s-springboot-series   # Tên của ReplicationController
  spec:
   replicas: 3           # Số lượng Pod muốn chạy trên một thời điểm.
   selector:
    app: k8s-series        # Label sử dụng để tim các pods để quản lý.
   template:            # Phần này định nghĩa podTemplate để ReplicationController tạo.
    metadata:
     name: k8s-springboot-series
     labels:
      app: k8s-series
    spec:
     containers:
      - name: k8s-springboot-series
       image: thanhnb1/k8s-springboot-series:v2 # thay đổi từ tag `latest` thành `v2`.
       ports:
        - containerPort: 8080
  

  Thực hiện triển khai ReplicationController mới được thay đổi contaimer image.

  kubectl apply -f k8s-springboot-ReplicationController.yaml
  replicationcontroller/k8s-springboot-series configured
  
  # Lấy danh sách pod
  
  kubectl get po
  NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0     37m
  k8s-springboot-series-hvn2k  1/1   Running  0     17m
  k8s-springboot-series-9f9sl  1/1   Running  0     17m
  

  Khi thực hiện triển khai lại ReplicationController đã sửa container image tag từ latest sang v2 thì khi lấy danh sách pod thì vẫn thấy những pod cũ và vẫn đang chạy container image tag latest không cập nhật lại image mới là v2. Để pod cập nhật image tag mới thì sẽ phải xóa pod cũ đi, lúc này ReplicationController sẽ tạo lại pod theo podTemplate mới với image tag là v2.

  RC update podTemplate

  # Xóa pod k8s-springboot-series-9f9sl
  kubectl delete pod/k8s-springboot-series-9f9sl
  pod "k8s-springboot-series-9f9sl" deleted
  
  # Lấy danh sách pods
  kubectl get po
  NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0     37m
  k8s-springboot-series-hvn2k  1/1   Running  0     17m
  k8s-springboot-series-wlbps  1/1   Running  0     3s
  
  # Kiểm tra image tag của pod `k8s-springboot-series-wlbps` mới được tạo bởi ReplicationController.
  kubectl get po/k8s-springboot-series-wlbps -o yaml| grep image:
  - image: thanhnb1/k8s-springboot-series:v2
   image: docker.io/thanhnb1/k8s-springboot-series:v2
  
 • Tăng/giảm số lượng pods (Horizonetally scaling pods)

  ReplicationController sẽ đảm bảo số lượng pod chạy trên Kubernetes cluster trong cùng một thời điểm. Để định nghĩa số lượng pod mong muốn ta sử dụng replicas. Trong ví dụ trên, chúng ta đang định nghĩa replicas: 3. Để tăng/giảm số lượng pod, chúng ta có thể sửa trong ReplicationController YAML file tại trường replicas, hoặc sử dụng lệnh kubectl scale rc <replicationController-name> --replicas=<pod-number>.

  Tăng/giảm số lượng pod bằng cách sửa trường spec.replicas từ 3 lên 10 trong file YAML:

  kubectl apply -f k8s/k8s-springboot-ReplicationController.yaml
  replicationcontroller/k8s-springboot-series configured
  
  # Lấy danh sách pod, những pod được tạo thêm thì sẽ sử dụng podTemplate mới image tag là `v2`.
  kubectl get po
  NAME             READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-hvn2k  1/1   Running  0      37m
  k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0      17m
  k8s-springboot-series-wlbps  1/1   Running  0      23m
  k8s-springboot-series-cld6n  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-4dz77  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-zk5pq  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-cwwms  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-jcbnt  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-9bv5l  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  k8s-springboot-series-snmrz  1/1   Running  0      15s # Pod mới tạo thêm, image tag là `v2`.
  

  Tăng/giảm số lượng pod bằng cách sử dụng lệnh:

  kubectl scale rc k8s-springboot-series --replicas=3
  replicationcontroller/k8s-springboot-series scaled
  
  # lấy danh sách pod.
  kubectl get po
  NAME             READY  STATUS  RESTARTS AGE
  k8s-springboot-series-hvn2k  1/1   Running  0     4h44m
  k8s-springboot-series-5lwwg  1/1   Running  0     5h4m
  k8s-springboot-series-wlbps  1/1   Running  0     31m
  

3. Triển khai ứng dụng với Deployment trong Kubernetes

Ở phần 2 chúng ta đã tìm hiểu về ReplicationController. Nó giúp chúng ta đảm bảo số lượng pod của ứng dụng chạy trên cùng một thời điểm, cũng như dễ dàng có thể tăng hoặc giảm số lượng pod. Nhưng có vấn đề khi cập nhật podTemplate thì các pod hiện tại sẽ không được cập nhật mà phải xóa các pod hiện tại đi để ReplicationController tạo mới các pod theo podTemplate mới. Vấn đề này sẽ được giải quyết với Deployment trong Kubernetes.

3.1. Deployment trong Kubernetes là gì? Tại sao lại cần sử dụng Deployment?

Deployment là một object của Kubernetes. Khi triển khai ứng dụng thông qua Deployment thì sẽ giúp ta giải quyết một số vấn đề như sau:

 • Đảm bảo số lượng pod nhất định của ứng dụng chạy trên cùng một thời điểm và có thể tăng (scale up) hoặc giảm (scale down) số lượng pod của ứng dụng theo mong muốn. Khá giống với ReplicationController tuy nhiên Deployment lại sử dụng một object khác đó là ReplicaSet. Object này hoạt động khá tương tự như ReplicationController, ReplicaSet giống như bản nâng cấp của ReplicationController. Bạn có thể tham khảo thêm sự khác nhau của hai object này ở đây.

 • Có các chiến lược thay đổi hoặc nâng cấp ứng dụng (deployment strategy). Mô tả cách mà thay đổi hoặc nâng cấp ứng dụng, tùy vào mục đích mà sẽ sử dụng những chiến lược khác nhau. Deployment sẽ sử dụng RollingUpdate làm chiến lược mặc định.

 • Có thể rollback giữa các phiên bản của ứng dụng. Ví dụ khi nâng cấp phiên bản mới của ứng dụng (image tag mới) mà những thay đổi này có vấn đề nào đó thì ta có thể rollback về các phiên bản trước đó của ứng dụng.

Bạn có thể tham khảo thêm về Deployment ở docs chính thức của Kubernetes.

3.2. Tạo và triển khai ứng dụng với Deployment

1. Tạo Deployment bằng file YAML

springboot-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: k8s-springboot-series
 labels:
  app: k8s-springboot-series
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: k8s-springboot-series
 replicas: 3
 strategy:
  rollingUpdate:
   maxSurge: 25%
   maxUnavailable: 25%
  type: RollingUpdate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: k8s-springboot-series
  spec:
   containers:
    - name: k8s-springboot-series
     image: thanhnb1/k8s-springboot-series:latest
     ports:
      - containerPort: 8080
   restartPolicy: Always

Các thành phần trong Deployment:

TênĐịnh nghĩa
apiVersionVersion của Kubernetes API mà bạn sử dụng để tạo object/resource. Như file trên thì apiVersion: apps/v1.
kindLoại object/resource của Kubernetes, Như file trên thì kind: Deployment.
metadataCác thông tin như: name, labels, namespace và các thông tin khác của object/resource. Ở file trên, tên của ReplicationController là: name: k8s-springboot-series, labels: app: k8s-springboot-series.
specMô tả các thành phần của Deployment như: selector, replicas, strategy và podTemplate.
spec.selectorReplicaSet sẽ dùng để tìm và quản lý pod có cùng labels. Ở trên ReplicaSet sẽ tìm các pod có labels là: app: k8s-springboot-series.
spec.replicasDeployment sẽ sử dụng ReplicaSet để tạo và quản lý pod. Như file trên thì replicas: 3 tức là ReplicaSet sẽ đảm bảo có 3 pod chạy trên một thời điểm.
spec.strategyMô tả chiến lược khi thực hiện update ứng dụng. Deployment cung cấp nhiều chiến lược như: Recreate, RollingUpdate,... Trong trường hợp này là sử dụng chiến lược RollingUpdate.
spec.templateMô tả podTemplate mà ReplicaSet sẽ tạo và quản lý.

2. Triển khai Deployment trên Kubernetes

# Triển khai deployment bằng lệnh: kubectl apply -f <path-deployment-file>
kubectl apply -f springboot-deployment.yaml
deployment.apps/k8s-springboot-series created

# Lấy danh sách pods
kubectl get pods
NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
k8s-springboot-series-7cbfd878f6-rkc8w  1/1   Running  0     8s
k8s-springboot-series-7cbfd878f6-s5nwt  1/1   Running  0     8s
k8s-springboot-series-7cbfd878f6-phj58  1/1   Running  0     8s

# Lấy danh sách ReplicaSet
kubectl get rs
NAME                DESIRED  CURRENT  READY  AGE
k8s-springboot-series-7cbfd878f6  3     3     3    43s

# Lấy danh sách deployment
kubectl get deployment
NAME          READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
k8s-springboot-series  3/3   3      3      65s

Khi triển khai Deployment trên Kubernetes thì sẽ tạo ra:

 • Pod: Các pod trên được tạo theo podTemplate được mô tả ở phần spec.template trong file Deployment.
 • ReplicaSet: k8s-springboot-series-7cbfd878f6. ReplicaSet sẽ giúp tạo và quản lý pod nhằm đảm bảo số lượng pod chạy trên cùng một thời điểm. Deployment có thể có nhiều ReplicaSet mỗi lần thay đổi podTemplate thì sẽ đều tạo ra một ReplicaSet mới.

3. Test Deployment trên Kubernetes

 • Thực hiện thay đổi podTemplate

  Thực hiện cập nhật podTemplate, đổi image tag của container từ: latest sang v2 rồi sau đó triển khai lại Deployment.

  # Thay đổi container image từ `latest` sang `v2` và triển khai lại deployment.
  kubectl apply -f springboot-deployment.yaml
  deployment.apps/k8s-springboot-series configured
  
  # Lấy danh sách pods trong quá trình update.
  kubectl get po -w
  NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-rkc8w  1/1   Running  0     4m32s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-s5nwt  1/1   Running  0     4m32s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-phj58  1/1   Running  0     4m32s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-7974m  0/1   Pending  0     0s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-7974m  0/1   ContainerCreating  0     0s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-7974m  1/1   Running       0     3s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-s5nwt  1/1   Terminating     0     4m51s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-wqp4j  0/1   Pending       0     0s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-wqp4j  0/1   ContainerCreating  0     0s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-s5nwt  1/1   Terminating     0     4m51s
  ....
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-rkc8w  1/1   Terminating     0     4m57s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-rkc8w  0/1   Terminating     0     4m58s
  
  # Lấy danh sách pods sau quá trình thay đổi podTemplate.
  kubectl get po
  NAME                  READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-87d545bb5-7974m  1/1   Running  0     89s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-wqp4j  1/1   Running  0     86s
  k8s-springboot-series-87d545bb5-z5zrg  1/1   Running  0     83s
  
  # Lấy danh sách ReplicaSet sau khi thay đổi podTemplate.
  kubectl get rs
  NAME                DESIRED  CURRENT  READY  AGE
  k8s-springboot-series-87d545bb5  3     3     3    6m16s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6  0     0     0    11m
  

  Khi thực hiện thay đổi podTemplate và triển khai lại Deployment thì thấy có replicaSet k8s-springboot-series-87d545bb5 được tạo mới và replicaSet trước đó đã giảm số lượng pod về 0. Khi thay đổi podTemplate thì Deployment sẽ tạo một replicaSet mới. Các pod (phiên bản mới) sẽ thay thế dần dần các pod (phiên bản cũ) cho đến khi các pod (phiên bản cũ) đã được thay thế hết bằng các pod (phiên bản mới). Cách mà Deployment cập nhật phiên bản của ứng dụng đó gọi các các chiến lược Deployment (Deployment Strategy). Deployment sử dụng RollingUpdate là chiến lược mặc định.

 • Thực hiện rollback giữa các phiên bản của ứng dụng.

  Khi triển khai ứng dụng bằng Deployment lần đầu thì sẽ là phiên bản đầu tiên nên REVISION = 1. Ở phần trên đã thay đổi podTemplate (từ latest sang v2) và triển khai lại Deployment nên sẽ có thêm một phiên bản mới của Deployment lúc này REVISION = 2. REVISION sẽ theo dõi những thay đổi được thực hiện trên Deployment và cho phép rollback giữa các phiên bản của deployment ứng dung nếu cần thiết.

  # 1. Lấy danh sách phiên bản của Deployment ứng dụng.
  kubectl rollout history deployment k8s-springboot-series
  deployment.apps/k8s-springboot-series
  REVISION CHANGE-CAUSE
  1     <none>
  2     <none>
  
  # 2. Có thể thêm CHANGE-CAUSE bằng lệnh dưới đây để dễ dàng rollback giữa các phiên bản hơn.
  kubectl annotate deployment/<DEPLOYMENT_NAME> kubernetes.io/change-cause="thêm mô tả"
  
  kubectl annotate deployment/k8s-springboot-series kubernetes.io/change-cause="change image tag from latest to v2"
  deployment.apps/k8s-springboot-series annotated
  
  # Lấy lại danh sách phiên bản của Deployment ứng dụng.
  kubectl rollout history deployment k8s-springboot-series
  deployment.apps/k8s-springboot-series
  REVISION CHANGE-CAUSE
  1     <none>
  2     change image tag from latest to v2
  
  # Kiểm tra phiên bản hiện tại của Deployment ứng dụng
  kubectl get deployment/k8s-springboot-series -o yaml | grep deployment.kubernetes.io/revision:
   deployment.kubernetes.io/revision: "2"
  
  # Thực hiện rollback về phiên bản cụ thể nào đó từ revision: "2" => revision: "1" (rollback lại image tag là latest).
  kubectl rollout undo deployment/k8s-springboot-series --to-revision=1
  deployment.apps/k8s-springboot-series rolled back
  
  # Danh sách pod mới
  kubectl get po
  NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-9bdl7  1/1   Running  0     41s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-lsc64  1/1   Running  0     36s
  k8s-springboot-series-7cbfd878f6-84rxh  1/1   Running  0     29s
  
  # Kiểm tra phiên bản hiện tại ứng dụng.
  kubectl describe po/k8s-springboot-series-7cbfd878f6-9bdl7 | grep Image
   Image:     thanhnb1/k8s-springboot-series:latest
  

4. Tổng kết

Qua này này chúng ta đã tìm hiều về cách triển khai ứng dụng và quản lý pod của ứng dụng bằng các object trong Kubernetes như: ReplicationController và Deployment. Chúng ta đã thực hiện:

 • Tìm hiểu và triển khai ứng dụng với ReplicationController và Deployment.
 • Thực hiện cập nhật podTemplate với ReplicationController và cập nhật podTemplate với Deployment.
 • Thực hiện rollback các phiên bản trước đó của ứng dụng khi triển khai ứng dụng với Deployment.

Ở bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách truy cập ứng dụng từ bên ngoài cụm Kubernetes và cách các ứng dụng kết nối, liên lạc với nhau bên trong cụm Kubernetes.